תקנה 37

הטבה במצב ובדיקה מחדש - תקנה 37

פלוני נפגע בעבודתו, והוכר כנפגע בעבודה. הוא עומד בפני ועדה רפואית, הקובעת כי נכותו הצמיתה עומדת על 30%. מאותו היום ואילך מקבל פלוני גמלה חודשית קבועה מהמוסד לביטוח לאומי.

כעבור כשלוש שנים, מקבל פלוני מכתב מהמוסד לביטוח לאומי, בנוסח הבא:

"בהתאם לתקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) החליט הרופא המוסמך לקיים דיון מחודש בדרגת הנכות שנקבעה לך עקב פגיעה בעבודה בתאריך...."

פלוני סבר שנכותו הינה צמיתה, ושהיא לא תשתנה. מאין, איפוא, צצה הבדיקה מחדש? האם המוסד מוסמך לבדוק אותו מחדש?

נביא להלן את נוסח תקנה 37:

37. עברו ששה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה, רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים אשר העניין מחייבם.

 

כמפורט בתקנה, המוסד רשאי לבדוק את פלוני מחדש, כאשר ישנם שני תנאים לבדיקה: האחד, שחלפו לפחות ששה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת הנכות ע"י הוועדה הרפואית; והשני, לפיו הבדיקה נתבקשה ע"י רופא מוסמך (של המוסד לביטוח לאומי).

 

מתי רשאי הרופא המוסמך לבקש בדיקה מחדש?

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין מרחיבה מאוד, ומאפשרת ליזום בדיקה מחדש כמעט תמיד, ובלבד שהרופא סבור כי ייתכן וחל שיפור במצבו של פלוני. בית הדין הארצי קובע כי במרבית הפגיעות ייתכן שיפור עתידי, ומדגיש כי אין להכביד על המוסד היוזם את הבדיקה, שכן ממילא הוועדה הרפואית היא זו שתקבע האם חל שינוי בדרגת הנכות - היא ולא רופא המוסד.

במקרים אלו, מתחילים ההליכים בפני הוועדות מחדש, כאשר פלוני מוזמן בתחילה לוועדה מדרג ראשון, ולאחר מכן הוא או המוסד יכולים לערער לוועדה לעררים, ולאחר מכן גם לבית הדין לעבודה.

ומה במקרה שמצבו של פלוני הוחמר מאז בדיקתו האחרונה - בעניין זה נדון כאן.

 

חזרה לוועדה רפואית

 - האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי אישי, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.